RODO

RODO – INFORMACJA


RODO określa szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych.

RODO– jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27.04.2017r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnego ich przepływu oraz uchylenia wcześniejszej dyrektywy w w/w sprawie.

RODO określa szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych.


Administrator Państwa danych jako klientów  sklepów S.H.

Administrator Państwa danych jako klientów Naszych sklepów jest: Spółdzielnia Handlowa w Pieckach z siedzibą w Pieckach 11 – 710 , ul Wolności 4   NIP 7420000938,  REGON  000368556, KRS 0000192959. Więcej informacji w w/w sprawie  można uzyskać po nr tel. 89 742 23 01


Cel, zakres, podstawa prawna przetwarzania danych klientów sklepów S. H.

Cele:

1.  Wystawianie imiennej faktury zakupu towarów ( RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). Są to tylko tzw. dane zwykłe takie jak : imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy jeżeli jest inny niż zamieszkania, adres poczty elektronicznej, NIP, nr telefonu.

2.  Realizacji usługi posprzedażowej w celu przekazania dla serwisanta, przewoźnika, operatora płatności, operatorów akcji promocyjnych realizowanych w ramach umowy sprzedaży.

3.  Podczas postępowania reklamacyjnego związanego z wykonaną umową sprzedaży.

 RODO – przetwarzanie n/w danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży i mogących pojawić się  czynności posprzedażowych. Są to tylko tzw. dane zwykłe takie jak :imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy jeżeli jest inny niż zamieszkania, adres poczty elektronicznej, NIP, nr telefonu.


Ochrona danych osobowych klientów sklepów S.H.

Administrator zapewnia, że Państwa dane zbierane są i przetwarzane zgodnie z prawem a ilość ich ograniczona jest tylko do tego co niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej. Przetwarzane i przechowywane są  w sposób zapewniający bezpieczeństwo Państwa danych przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą.


Udostępnianie danych osobowych przez Administratora.

Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz operacji posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom i osobom:

Osoby:    
–  uprawnieni pracownicy i współpracownicy Administratora mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Podmioty: 
–  operatorzy systemów płatności o ile klient wybiera taką formę,
–  firmy kurierskie, poczta  lub inne mogące uczestniczyć w dostarczeniu, naprawie czy serwisowaniu zakupionych towarów,
–  podmioty, które świadczą usługi informatyczne i serwisowe dla Administratora  
–  podmioty, które współpracują z Administratorem w ramach zawartych  umów o dostarczanie i sprzedaż towarów nie będących własnością Administratora,                                                                                                            
– podmiotom, które realizują programy i akcje lojalnościowe na podstawie zawartych umów z Administratorem.   

Administrator dokonuje wszelkich możliwych dla niego weryfikacji i analiz  przy wyborze w/w podmiotów aby dawały one gwarancję bezpieczeństwa wykonywania swoich usług i wywiązywania się z polityki RODO. 

Administrator oświadcza, że dane osobowe mogą być udostępniane również organom i służbom administracji państwowej na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Administrator zapewnia, że udostępnianie danych w/w osobom i podmiotom odbywa się zgodnie z literą obowiązującego prawa i w sposób zapewniający bezpieczeństwo klientów chyba, że klient odrębną zgodą dał prawo osobie lub podmiotowi w/w na inny sposób przetwarzania jego danych osobowych.


Czas przetwarzania danych osobowych klientów S.H.

Dane osobowe dotyczące faktur i innych dokumentów podlegających obowiązkom podatkowym czy wynikających z Ustawy o Rachunkowości w postaci archiwalnej przez okres wymagany odpowiednimi przepisami. Dane marketingowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu z zaznaczeniem, że do celów archiwalnych w siedzibie Administratora nie dłużej jak 5 lat od momentu wycofania zgody na dowód,  że taka zgoda była.


Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora.

Podanie danych osobowych przy zakupie towaru w celu wystawienia faktury, realizacji usługi posprzedażowej, składaniu reklamacji, w celach marketingowych ( o ile nie było odrębnej zgody)  jest dobrowolne, lecz niepodanie w/w danych uniemożliwi otrzymanie  dokumentu lub skutkować będzie brakiem możliwości wykonania serwisu posprzedażowego (przekazywaniu informacji za pomocą poczty internetowej, czy innych urządzeń umożliwiających komunikowanie się z klientem w w/w sprawach, dostawy, naprawy i konserwacji ) oraz rozpoznania reklamacji .

Każdemu klientowi sklepów S.H., którego dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, modyfikowania ich, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub prawo do przenoszenia danych w sytuacjach określonych w RODO. Osobie przysługuje również prawo cofnięcia wyrażonej zgody ( najczęściej wyrażanej na przetwarzanie w celach marketingowych) oraz istnieje możliwość wniesienia skargi d Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji kiedy osoba, której dane są przetwarzane uzna, że jest to robione przez Administratora w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.